zpět na hlavní stranu

 Synagoga zanikla v roce 1924 po velké povodni, kdy se zřítila.

Z pamětní knihy 1884 (v němčině) viz zápis níže.

"Židovská ulice a templ

           Jak se na počátku těchto řádek uvádí žije v Kozolupech jen 63 Židů, ale dříve,jmenovitě až do roku 1848 bydlilo tu původně až 36 rodin židovských, pročež Kozolupy byly nazývány obyvateli okolních osad žertem „židovská vesnička“.

            Židovská ulice měla svůj název ještě dnes užívaný proto, že podél zahrady hostince č. 28 stály malé úzké chaloupky, které byly židům přiděleny k obývání před rokem l848. V roce 1829 padly tyto domy za oběť požáru. Napříč, na konci Židovské ulice stál templ, stará masivní budova, která byla vystavěna v první čtvrti l8. století.

            Po roce l848, kdy také Židům byla přiřčena stejná občanská práva, opouštěli Židé Kozolupy stále více a usídlovali se v bližším i širším okolí. Několik zbylých Židů pak templu ani té nejnutnější péče nevěnovali. A této péči by bývalo zapotřebí,protože severní strana templu stála na samém okraji obce a neměla pevných základů. Začátkem 19. století ukázala se na severní straně templu velká rýha a po delším dešťovém období dne 28.března 1924 o 5. hodině ranní se zřítila za hlasitého hřmotu zadní část templu. O nové výstavbě templu židovská obec kulturní nerozhodla. Templ byl zbořen a zem srovnána. Židé pak užívali pro své náboženské obřady synagogy v Touškově. Počet Židů v Kozolupech ještě žijících se zmenšil na 20 osob."

 

Něco z kroniky:

"Mimo jiné je v Kozolupech ještě jedno třídní židovská škola s 19 žáky, která je v tak zvané židovské ulici v dosti velkém templu,postaveném v roce l821. Stavba trvala asi 6 až 8 let, jak mi vypravoval starý Žid /pan Blayer/.

            Jak se na počátku těchto řádek uvádí žije v Kozolupech jen 63 Židů, ale dříve,jmenovitě až do roku 1848 bydlilo tu původně až 36 rodin židovských, pročež Kozolupy byly nazývány obyvateli okolních osad žertem „židovská vesnička“. Židé byli až do roku 1848 pod vrchnostenskou ochranou panství, které mělo povinnost dáti jim také byty. Tyto se nalézaly v Židovské ulici po obou stranách. Ale 5.srpna 1829 vypukl v hostinci /Heidrův hostinec/ požár, kdy lehlo popelem také šest židovských domů se dvěma selskými dvory. Jedním ze zhořelých domů byl templ. Následkem požáru bylo více rodin bez přístřeší, proto jim byly v té době vykázány byty v domech obydlených panskými zaměstnanci, ale současně se také stavěl jednopatrový dům v Židovské ulici, který po roce 1848, kdy byli Židé postaveni na roveň jiným státním občanům si koupili. K opětnému postavení spálených židovských domů již nedošlo. Na jejich místech se nalézají zčásti skladiště dřeva, zčásti stáje. Jako všude, také zde provozovali Židé většinou podomní obchod. Jejich počet ale od roku 1848 pozbýval tu významu, protože užívali svého práva na volné stěhování a usídlovali se jinde, hlavně v Plzni."

 

zbytky základů synagogy z roku 1956

  

východní stěna interiéru před zbořením                                                           interiér modlitebního sálu

 

    

jižní průčelí synagogy a školy před zbořením                                                      hodiny ze synagogy, před částečnou restaurací

synagoga se židovskou školou foto kolem roku 1907, v pozadí Město Touškov

část razítka židovské obce Kozolupy

 zpět na hlavní stranu